संकट, पुँजीवादी संकटको विश्वव्यापीकरण र कोरोना भाइरस

पुँजीवादी संकट को विश्वव्यापीकरण र कोरोना भाइरस