बजेट, fiscal budget of nepal

नेपाल सरकारको बजेट देखाउने सांकेतिक चित्र